T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

  


Bulunduğunuz Yer: Hizmet Standartlarımız

 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

PÜLÜMÜR  MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE VE MİLLİ EMLAK SERVİSİ  HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA
NO

HİZMETİN
ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)

1

Hak ediş Ödemeleri

1-Ödeme emri belgesi
2- Yaklaşık Maliyet, İhale onay belgesi, ilanlara ilişkin tutanak
3-İhale komisyon kararı, sözleşme, kesin teminat alındığına dair belge
4- Damga vergisi dekontu
5-Fatura, muayene kabul komisyon kararı, raporlar
6- Yapım ve hizmet işlerinde hak ediş raporu ve ekleri
7-Tüketim mal ve malzemeleri, demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alımlarında Taşınır İşlem Fişi
8-Vergi borçlarına ilişkin belge
9-Sigorta borcunun sorulduğuna ilişkin dairesince konulacak şerh.

2 İş günü

2

Doğrudan temin suretiyle alım evraklarının incelenmesi ve ödeme

1- Ödeme emri belgesi
2- Onay ve eki yaklaşık maliyet cetveli
3- Piyasa fiyat araştırma tutanağı
4- Sözleşme yapılmış ise sözleşme ve buna ilişkin damga vergisi ödeme makbuzu
5- Fatura
6- Muayene/ Hizmet kabul komisyon tutanağı
7- Taşınır işlem fişi
8- Vergi borcu yazısı ( Bakanlıkça belirlenen limitin üzerindeki ödemelerde ( Şu anki limit:2.000,00TL.).

2 İş günü

3

Teminat Mektubu Kabulü

1- İdarece düzenlenmiş teminata sebep iş ve teminat miktarını bildirir resmi yazı
2- Mevzuatına uygun düzenlenmiş teminat mektubu
3- Teminat mektubu teyit yazısı 4 -İdarenin teyit isteme yazısı.

15 Dakika

4

Teminat iadeleri

Geçici teminat iadesi
1- Alındı belgesi Aslı
2- İadesi gerektiğine dair ilgisi idarenin yazısı veya alındı belgesinin arkasına iadesine ilişkin şerhin düşülmesi.
3- Banka hesap numarasını belirten dilekçe
Kesin teminat iadesi

1- Alındı belgesi Aslı
2- İhale konusu işle ilgili idareye borcu olmadığına ve iadesinde sakınca bulunmadığına dair idarenin yazısı
3- Piyasadan temin edilen mamul mallar hariç olmak üzere diğer teslim ve hizmetler için SGK prim borcu olmadığına dair ilişiksiz yazısı,vergi borcu olmadığına dair yazı, 4- Yapım işlerinde kesin kabul tutanağı, 5- Şirketlerde vekaletname.

15 Dakika

5

Kaybolan alındılar için dip koçandan örneğinin verilmesi

1- Dilekçe
2- Yılları itibariyle Muhasebat Genel Müdürlüğünce yayınlanan genel tebliğde belirtilen parasal sınırı aşıyorsa gazete ilanı (Teminat mektupları hariç)

20 Dakika

6

Bütçe Geliri Tahsilâtı

1- Yazı veya Muhasebe İşlem Fişi

5 Dakika

7

Kamu Personeli Maaş ve Ek Ders Ödemeleri

1-Ödeme emri belgesi
2-Bordro
3-İcmal
4-Personel Bildirimi
5-Kesintiler Listesi
6-Banka Listesi

Evrakın teslim  edilmesinden itibaren  3 İş günü içinde havale edilir.

8

Kamu Personeli Geçici Görev ve Tedavi Yolluğu Ödemeleri

1-Kurumca Düzenlenmiş ödeme emri belgesi
2-Sevke ilişkin belge
3-Yolluk bildirimi

Ödenek  var ise 2 iş günü içinde havale edilir.

9

İdari Para Cezası ve Mahkeme Para Cezası Tahsilâtları

1-İdari Yaptırım Karar Tutanağı
2-Tebliğe İlişkin Belge

10 Dakika

10

Değerli Kâğıt İşlemleri ( Muhtarlara Evlenme Cüzdanı Verildiğinde)

1- Mahalli İdareler Müdürlüğünden Muhtar olduğuna dair yazı,
2- Pul ve Değerli Kağıt Bordrosu.

10 Dakika

11

Hazine Arazisi Satış Başvuruları

1-Dilekçe
2-Açık Adres
3-Kimlik Bilgileri

Defterdarlık Yetkiİ Alanında ise 4 Ay

 

12

Hazine Arazisi Satış Kiralama başvuruları

1-Dilekçe
2-Açık Adres
3-Kimlik Bilgileri
4-Kullanım Amacının Belirtilmesi

DEFTERDARLIK YETKİ ALANINDA İSE 6 AY, BAKANLIK ONAYI GEREKİYORSA 12 AY

13

Taşınmaz Mal İrtifak Hakkı

1-Dilekçe
2-Açık Adres
3-Kimlik Bilgileri
4-Kullanım Amacının Belirtilmesi

1 Yıl

14

Hazine Arazisi Tahsis Başvurusu

1-Dilekçe
2-Açık Adres
3-Kimlik Bilgileri
4-315 Sayılı Genel Tebliğe göre bilgi formunda istenilen belgeler

2 Ay

15

Menkul Mal Satış ve Kiralama

311 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde Belirtilen Belgeler

1 Ay Veya  2 Ay

 

                GELİR SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA
NO

HİZMETİN
ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)

1

Mükellefiyet tesisi

.İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde;

1-Noter onaylı imza sirküleri (basit usulde vergilendirilenler hariç),

2- Nüfus Cüzdanı aslı (Gerekli kontrol ve teyit yapıldıktan sonra geri verilecektir.)

4-Basit usulde vergilendirme talebeden yükümlülerden;

-İşyerinin kendisine ait olması halinde emlak vergisine esas olan vergi değerini gösterir belediyeden alınacak onaylı bir belge,

-İşyerinin kiralanmış olması halinde ise kira kontratının bir örneği,

5-Ticari plakalı nakil vasıtaları sahiplerinden bu taşıtlara ilişkin fatura veya noter senedinin tasdikli bir örneği (fatura veya noter senedi örneğinin aslı ile birlikte ibraz edilmesi halinde müdür yardımcısı veya şef tarafından tasdik edilir),

6- Kurumlar vergisi mükellefi olan ve Ticaret sicili memurluğunca vergi dairesi başkanlıklarına/defterdarlıklara veya ilgili vergi dairesi müdürlüklerine gönderilen şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu ekinde;

a) Noter onaylı şirket ana sözleşmesinin bir örneği,

b) Temsile yetkili olanların şirket unvanını da içeren, noterce düzenlenmiş imza beyannamesinin bir örneği

c) Şirketi temsile yetkili olanların ve bunlar dışında kalan ortaklardan, hisse nispeti en yüksek beş ortağın T.C. tabiiyetindeki kişilerin T.C. Kimlik Numaraları, yabancı uyruklu gerçek kişilerin ise pasaportlarının bir örneği,

d Bendinde sayılan hisse nispeti en yüksek beş ortak arasında yabancı tüzel kişi varsa ilgili Türk Konsolosluğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuk Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış (apostil şerhini içeren) ve şirketin kayıtlı bulunduğu sanayi ve/veya ticaret odasınca veya yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş faaliyet belgesinin aslı ile noter onaylı tercümesinin bir örneği aranır.

7- Ticaret sicili memurluklarınca şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu ile bildirimde bulunulması zorunlu olmayan tüzel kişilerden;

a) Şirketin ana sözleşmesinin / ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş tüzel kişiliğin kuruluşuna ait belgenin aslı veya noter onaylı bir örneği ile Ticaret Siciline müracaatına ait belgenin bir örneği,

b)Temsile yetkili kişilerin Nüfus Cüzdanı aslı (Gerekli kontrol ve teyit yapıldıktan sonra geri verilecektir.)(Başbakanlık genelgesi uyarınca istenmeyecektir.), noter onaylı imza sirküleri,

Farklı vergi daireleri yetki alanı içinde ilave işyeri açılması veya adres değişikliği nedeniyle yeni mükellefiyet tesisinde yukarıda sayılan belgeler istenir.

Ayrıca, tüzel kişilerden bu hususlarla ilgili yönetim kurulu kararının noter tasdikli bir örneği alınır. Bu değişikliklerle ilgili Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aranmaz.

 Gelirleri; Ücret, Gayrimenkul Sermaye İradı, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İratlardan veya bunların bir kaçından ibaret olanların mükellefiyete giriş işlemleri verdikleri ilk beyannameler üzerine yapılır.

 Diğer ücret kapsamına giren hizmet erbabının mükellefiyet tesisi işverenden alacakları iş bildirimi üzerine yapılır ve kendilerine vergi karnesi verilir. İş bildiriminde işverenin adı soyadı, bağlı olduğu vergi dairesi, vergi kimlik numarası, adresi ve imzasının bulunmasına dikkat edilir.

3 Gün

2

Vergi Kimlik Numarası verilmesi

Dilekçe ekinde,

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan yabancılara pasaportlarının, noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatılmak üzere aslı ve fotokopisi,

2- Tüzel Kişilerde, Hukuki kuruluşlarına göre bulunması gereken belgenin noter onaylı örneği

15 Dakika

3

Mükelleflerin değişiklik bildirimi

Nüfus bilgileri değişikliğinde (Tüzel kişilerde kimlik bilgilerinde, Adi ortaklıklarda ortaklık bilgilerinde)

Mükellefiyet bilgileri değişikliğinde Mükellefiyet bilgilerine (vergi türü; ilavesi, dönem değişikliği, terki vb.) ilişkin değişiklik bildirimi

Adres bilgileri değişikliği 1- Yeni adres mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinin yetki alanı içinde ise adres değişikliği bildirimi

2- Yeni adres başka bir vergi dairesinin yetki alanına giriyorsa;

a- Adres değişikliği bildirimini eski vergi dairesine vermesi halinde mükellefin bildirim tarihine kadar bastırmış olduğu/tasdik ettirdiği belgeler

b- Adres değişikliği bildirimini yeni vergi dairesine vermesi halinde gerçek kişilerden Nüfus Cüzdanı aslı (Gerekli kontrol ve teyit yapıldıktan sonra geri verilecektir.), tüzel kişilerden adres değişikliğine ilişkin karar örneği ile Ticaret Siciline müracaatına ilişkin belge

3 Saat

4

 

İşi Terk

İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde, kullanılan belgelerin en son ciltleri, kullanılmamış olarak ellerinde kalan belgelerin ciltleri ve vergi levhası ile ödeme kaydedici cihazlara ait levha istenir.

15 Gün

5

Ölüm nedeniyle terk

İşe başlama/bırakma bildirimi veya dilekçe, vergi levhası ile ödeme kaydedici cihazlara ait levha, kullanılan belgelerin en son ciltleri, kullanılmamış olarak ellerinde kalan belgelerin ciltleri

15 Gün

6

Fesih, tasfiye ve iflas

Tasfiyenin kapanışına ilişkin bildirim veya dilekçe ekinde, tasfiye veya iflasın kapandığına ilişkin karar ya da bildirim.

Ayrıca, vergi levhası ile ödeme kaydedici cihazlara ait levha, kullanılan belgelerin en son ciltleri, kullanılmamış olarak ellerinde kalan belgelerin ciltleri, şirketten sorumlu kişinin adresi, tasfiye nedeniyle terk ise tasfiye memurunun adresi de aranır.

15 Gün

7

 

Beyannamelerin Alınması

İhtirazı kayıtla verilen beyannamenin alınması ve tahakkuk işleminin yapılması;

1-Beyanname

2-Beyanname formları, sirküler ve tebliğlerle belirlenmiş belgeler.

15 Dakika

8

İnternet şifresi verilmesi

1) Elektronik beyanname gönderme talep formu

2) Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi talep formu ve ekinde Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin oda kayıt belgesinin tasdikli örneği

1Saat

9

Tevkif suretiyle ödenen vergiler için mahsup işlemlerinin yapılması

1-Kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin liste

2- Mahsup Dilekçesi

1 Ay

10

 

Vergi Hatalarının Düzeltilmesi

1-Dilekçe

2-İade edilecekse alındı aslı

3-Hatayı kanıtlayan diğer belgeler

15 Gün

11

 

 

Ceza İndirimi uygulaması

1- Dilekçe

2- Üç aylık ödeme süresi için teminat

15 Dakika

12

 

Vergi ve Cezaların Tabi Afetler Nedeniyle Terkin Edilmesine İlişkin İşlemler

 

1-Dilekçe

2-İki örnek  TERKİN BEYANNAMESİ (Varlıklarını Kaybeden Mükelleflere Ait Beyanname-Mahsullerini Kaybeden Mükelleflere Ait Beyanname)

90 Gün

13

 

Tecil işlemleri

 

1-Dilekçe,

2-Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu

30 Gün

14

 

Belgelerin İptali ile İlgili İşlemler

 

1-İşi terk dilekçesi veya talep dilekçesi ya da ilgili oda veya birlik tarafından düzenlenmiş belge iptaline ilişkin tutanak

2- Kullanılan belgelerin en son ciltlerini ve kullanılmamış olarak ellerinde kalan belgelerin ciltlerini, vergi levhası ve ödeme kaydedici cihazlara ait levhası

 1Saat

15

 

Vergi levhası tasdik işlemleri

Mükellefin vergi matrahı ve tahakkuk kayıtlarını içeren levhanın tasdik edilmesi için  Vergi Levhası

Yeni işe başlayan mükelleflerin vergi kayıtlarını gösteren levha tasdiki için Dilekçe, vergi levhası

15 Dakika

 

16

 

Mükellefin borç durumunu gösterir yazı düzenlenmesi

 

Dilekçe

1 Gün

17

 

Değer Tespiti işlemleri

1-Dilekçe

2-Vergi Usul Kanunu 278. md.de belirtilen sebeplerle değeri düşen mallara ilişkin liste

30 Dakika

18

İdare Aleyhine Verilen Kararlarda Avukatlık Ücreti ve Yargılama Giderlerinin Ödenmesi

1– Kanunları gereği ilamın icrası için kesinleşmiş olma şartı aranan hallerde kesinleşmiş mahkeme ilamı,

2– Kesinleşme şartı aranmayan durumlarda yetkili merci tarafından icrasının geri bırakılmasına (yürütülmesinin durdurulmasına) karar verilmeyen mahkeme ilamı,

 3– Karşı tarafın avukatına (icra daireleri aracılığıyla yapılan ödemeler hariç) yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde ise ayrıca fatura, serbest meslek makbuzu veya ücretli çalışanlar için işveren tarafından tasdikli ücret bordrosu,

30 Gün

19

 

Nakit Tahsilat Yapılması

 

1) Tahakkuk Fişi

2) Bilgi Giriş Formu/Ödeme Planı

 

15 Dakika

20

Vergi İadesi işlemleri

 

 

1-Gelir/ Kurumlar Vergisi İade Talep Dilekçesi

2-Ücretler için, İşveren tarafından vergi kesintisinin yapıldığını gösteren yazının onaylı örneği.

3-Gayrimenkul Sermaye İradı için, Kira kontratının onaylı örneği

4-Menkul Sermaye İradı için, vergi kesintisinin yapıldığını gösteren belgenin onaylı örneği

5-Serbest meslek kazançları için tevkif yoluyla kesilen vergilerin vergi sorumlusu adına tahakkuk ettiğini gösteren ilgili saymanlık yazısının onaylı örneği

6-Ticari ve Zirai kazançlar için, tevkif yoluyla kesilen vergilerin vergi sorumlusu tarafından ilgili vergi dairesine ödenmiş olduğuna dair belgenin ilgili kurumlarca onaylanan bir örneği

 

 

 

 3 Ay

21

Trafik İdari Para Cezalarının tahsil İşlemleri

İdari Yaptırım kararı

30 Dakika

22

 

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin alınması

 

1-Veraset ve intikal vergisi beyannamesi

2- Veraset ilamının aslı veya noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkilileri tarafından onaylanmış veraset ilamı fotokopisi

3-Ölüm ve mirasçı bildirimi.

4-Gayrimenkullerde tapunun fotokopisi

5-Gayrimenkul mallar için ilgili belediyelerden alınacak emlak vergisine esas olan değeri gösterir belge.

6-Murise ait diğer hak ve alacakları gösteren belgeler ile indirilmesi talep edilen borç ve masraflara ait belgeler.

7-Ticari bilanço ve gelir tablosu.

1 Saat

23

 

Veraset yoluyla intikallerde ilişik kesme belgesinin verilmesi.

İlişik kesme belgesi beyanname verildikten ve vergi ödendikten sonra talep edilirse, dilekçe

40 Dakika

24

 

Yıllık Harçların tahsili

 

Mükelleflerce harca tabi faaliyete yıl içerisinde başlanılması halinde harca konu belgeyi düzenleyen idareler tarafından yapılan bildirim veya mükellefçe bu konuda ibraz edilecek belge

15 Dakika

25

 

İdari Para Cezaları ile İlgili işlemler

Cezanın süresi içinde veya süresinden sonra kendiliğinden vergi dairesine ödenmek istenmesi halinde idari yaptırım

30 Dakika

26

 

Başka vergi daireleri adına tahsilât yapılması

 

1) Tahakkuk Fişi

15 Dakika

27

 

Mükelleflerin Mahsuben İade Taleplerine İstinaden Mahsup Alındısı Düzenlenmesi

 

 

Dilekçe

 

30 Gün

 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

:

Malmüdürü V.

İkinci Müracaat Yeri

:

Kaymakam

İsim

:

Nihal ANUK

İsim

:

Kudret KURNAZ

Unvan

:

Malmüdürü V.

Unvan

:

Kaymakam

Adres

:

İlçe Hükümet Binası Pülümür/TUNCELİ

Adres

:

Pülümür Kaymakamlığı

Tel.

:

0428 441 20 12

Tel.

:

0428 441 20 01

Faks

:

0428 441 20 12

Faks

:

0428 441 21 76

Haber ve Duyurular
 


+19
+31°
+14°
Tunceli
Cuma, 24
Cumartesi   +29° +13°
Pazar   +29° +12°
Pazartesi   +29° +13°
Salı   +29° +12°
Çarşamba   +28° +13°
Perşembe   +29° +14°